On April 1, 2013, some amendments were introduced to Aruban labor legislation. It concerns amendments to the Civil Code of Aruba, the Labor Ordinance, the National Ordinance on the Assignment of Workers (temporary employment agencies), the National Ordinance on Minimum Wages, and the National Ordinance on the Administrative Enforcement of Legislation.

Per 1 april 2013 is er een aantal wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de arbeidswetgeving op Aruba. Het betreft wijzigingen in het Burgerlijk wetboek van Aruba, de Arbeidsverordening, de Landsverordening ter beschikkingstelling arbeidskrachten (uitzendbureaus), de Landsverordening minimum lonen en de Landsverordening bestuurlijke handhaving wetgeving.

Below you will find a summary of the most important amendments. Please note: it concerns amendments; all provisions already existing remain in force. This memo serves as a general guideline and cannot be considered an advice in specific situations.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Let op: het gaat om wijzigingen, hetgeen al is geregeld blijft van kracht. Deze memo is bedoeld als een algemene richtlijn en kan niet als advies in specifieke situaties worden beschouwd:

Download the memo in: English / Dutch